11 de nov. 2013

Composició de l'AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes està composta per tots els membres associats, presidits per la Junta següent:


President: Xavier Mayoral
Vice-President: Andrés Encinas
Secretaria: Maria Casares
Tresoreria: Assumpció Conill

Consell Escolar (sector pares): Anna Pérez, Carlos Tena 
Delegats: Domi Tena, Amparo Nebot 
Llibres:  Assumpció Conill 
Escola de Pares: Núria Fisas 
Relacions exteriors: Andrés Encinas 
Web: Cristina Cardona